Köpvillkor

Allmänna villkor

Allmänna villkor

Senast uppdaterade 2020-06-20

Följande allmänna villkor gäller vid försäljning av produkter (nedan ”Produkterna”) av 7Store, org.nr. 7605198550, (nedan ”7Store”), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive konsument (nedan ”Konsumenten”) och 7Store. Vid försäljning till Konsument tillämpar 7Store de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning, däribland lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Produkter

Produkter som säljs på 7Store webbaserade handelsplattform (”Handelsplatsen”) är upplagda av 7Store efter erbjudande från enskilda näringsidkare och användare av Handelsplatsen (nedan gemensamt ”Butiker”) samt efter granskning och godkännande av 7Store. 7Store är mån om att Konsumenter är nöjda med de Produkter som marknadsförs och saluförs på Handelsplatsen, vilket även ger anledning att ställa långtgående krav på Butikerna. Butikerna ansvarar således för att varje enskild Produkt överensstämmer med lämnade produktbeskrivningar samt för varje enskild Produkt vad gäller exempelvis lämnade särskilda garantier, att Produkten uppfyller de krav som ställs på bl.a. säkerhet, hälsa och miljö, att Produkten inte gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter (t.ex. piratkopior) eller på något sätt bryter mot gällande regler, normer och praxis. 7Store är väldigt mån om att inte genomföra saluföring, försäljning eller marknadsföring av Produkter som inte uppfyller de krav som 7Store ställer på Butikerna och de Produkter som saluförs på Handelsplatsen. 7Store uppmanar därför Konsumenten att vid misstanke om oegentlighet i en Produkt (även när ånger eller reklamation inte sker) meddela 7Store om detta.

Köp

Köp av Produkterna sker via www.7store.se. 7Store träffar avtal om köp med Konsumenten först när 7Store bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post. 7Store ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. 7Store ansvarar inte för information på Handelsplatsen som härrör från tredjeman. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge Produktens exakta utseende, beskaffenhet eller ursprung. För det fall att en Produkt i 7Store sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar makuleras köpet och Konsumenten äger då rätt att få sina pengar tillbaka avseende köpet. Vi förbehåller oss rätten att spärra dig för vidare köp via vår webbsida om vi har skäl att tro att du har gjort beställningar som strider mot bestämmelserna i dessa allmänna villkor eller i strid mot gällande lag (t ex om vi misstänker bedrägeri).

Leveransvillkor 

Allmänt om leverans av Produkter

7Store arbetar inte med eget lager utan har knutit till sig enskilda Butiker i Sverige och Europeiska unionen (EU) som lagerhåller Produkterna. Enligt det avtal som ingås mellan Butik och 7Store förpliktas Butiken att för 7Storereservera och ”öronmärka” de Produkter som saluförs på Handelsplatsen. Konsumentens beställning skickas från respektive Butiks egna lager efter att 7Store har bekräftat köpet genom en orderbekräftelse till Konsumenten. Har Konsumenten beställt Produkter som kommer från olika Butiker kan Produkterna komma att skickas till Konsumenten i olika försändelser. Konsumenten svarar för all information som Konsumenten uppger till 7Store i samband med köp, exempelvis uppgifter om leveransadress. 7Store eller berörd Butik svarar inte för eventuella problem (såsom utebliven leverans eller återbetalning) som kan uppstå på grund av felaktig eller bristfällig information till 7Store. Konsumenten skall stå för de extrakostnader som kan uppstå i samband med den felaktiga eller bristfälliga informationen. Vissa Produkter som säljs på Handelsplatsen har fysiska egenskaper (storlek och/eller vikt) som inte gör det möjligt att skicka dessa med normal postförsändelse, sådana produkter benämns i detta avsnitt som ”otympliga och/eller tunga produkter”. För otympliga och/eller tunga produkter gäller särskilda leveransvillkor vilka framgår längre ner i detta avsnitt. För alla Produkter som inte utgör otympliga och/eller tunga produkter gäller följande leveransvillkor: Leveransvillkor för Produkter (andra än otympliga och/eller tunga produkter) Butikerna har krav på sig att behandla Konsumentens order inom 24 timmar på helgfri måndag till fredag och Konsumenten skall ha fått leverans av Produkten till sig inom 12 arbetsdagar (helgfri måndag till fredag) från att orderbekräftelsen har tillställts Konsumenten. Produkter märkta med "Expressleverans" levereras inom 2 arbetsdagar, eller inom 3 arbetsdagar till postnummer som börjar på 62 och 77-98. Konsument, som inom angiven tid från köpet inte har fått någon avisering eller meddelande om leverans bör ta kontakt med 7Store snarast för att säkerställa att det inte blivit något fel med t.ex. aviseringen.

Leveransvillkor för otympliga och/eller tunga produkter

Att en Produkt utgör en otymplig och/eller tung produkt framgår normalt i Produktens annons på Handelsplatsen. Inom 5 arbetsdagar (helgfri måndag till fredag) från att orderbekräftelsen har tillställts Konsumenten ska den Butik som tillhandahåller den otympliga och/eller tunga produkten kontakta Konsumenten för att gemensamt bestämma dag för leverans av den otympliga och/eller tunga produkten. Butiken ska erbjuda Kunden leverans senast inom 12 arbetsdagar (helgfri måndag till fredag) från den dag orderbekräftelsen har tillställts. Leverans av otympliga och/eller tunga produkter innebär normalt att Konsumenten måste närvara fysiskt och motta den otympliga och/eller tunga produkten på sin hemadress samt att leveransen genomförs under normal kontorstid.

Leveransförseningar och avbeställningar

Om leveransförsening uppstår meddelar 7Store Konsumenten. Konsumenten har alltid rätt att reklamera sitt köp enligt gällande konsumenträttsliga regler om Produkten inte erhållits inom utlovad leveranstid. Reklamation av köp skall ske skriftligen till 7Store via e-post. Konsumenten är dock införstådd i att det inte föreligger någon automatisk rätt till hävning av köpet i händelse av förseningar som 7Store åtgärdar inom skälig tid. Vid reklamation p.g.a. försenad leverans skall Konsumenten bereda 7Store skälig tid att fullgöra köpet. Vid avbeställning kan Konsumenten komma att krävas på ersättning för kostnader och förlust i övrigt som uppstått innan avbeställningen gjordes (t.ex. fraktkostnader) och 7Store kan därvid komma att räkna av sådan kostnad eller förlust från betalning som Konsumenten har gjort till Mobiexperten.

Om avbeställning görs betalar 7Store tillbaka erlagt köpbelopp (med avdrag för eventuella skäliga kostnader eller förlust i övrigt förorsakade av avbeställningen) utan onödigt dröjsmål och senast 14 kalenderdagar efter att avbeställning har inkommit. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning, till exempel ifall en enskild Butik inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot 7Store. 7Store ansvarar inte för transportrisken, d.v.s. risken för att en Produkt skadas eller kommer bort under transporten till Konsumenten, utan det gör den enskilda Butiken som skickar Produkten. Om skada under transporten skulle uppkomma på Produkten skall dock Konsumenten vända sig till7Store. 7Store hjälper Konsumenten vid begäran av frågor rörande transport och leverans. Konsumenten står för risken vid eventuella returer och samtliga returer skall ske enligt instruktion från 7Store. Konsumenten bör anmäla eventuella transportskador till fraktbolaget snarast efter att Produkten erhållits. Synliga transportskador bör anmälas omgående i samband med leveransen, eftersom sådana skador typiskt sett omfattas av fraktbolags ansvar där reklamationsfristen i regel är väldigt kort. Konsumenten måste även anmäla eventuella transportskador till 7Store inom skälig tid efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Om produkten har synliga transportskador har Konsumenten ansvarar för att avemballera och inspektera Produktens skick inom en kortare tid efter mottagandet.

Outhämtade paket

Hämtar Konsumenten ej ut sitt paket inom angiven tid och Produkten returneras, kommer 7Store att debitera Konsumenten den faktiska fraktkostnaden för paketet (dock högst 160 kr) inkl. moms per outhämtad försändelse för respektive Butik. 7Store återbetalar dock erlagt köpbelopp till Konsumenten, reducerat med nämnd avgift, utan onödigt dröjsmål och senast 14 kalenderdagar efter det att 7Store får kännedom om att berörd Butik mottagit det returnerade paketet.

Priser och betalning

7Store priser och avgifter som anges på Handelsplatsen är inklusive mervärdeskatt om inte annat särskilt anges.

Presentkort

Presentkort som köps på Handelsplatsen fungerar som giltigt betalmedel i 1 år från köpdatum, eller under den kortare eller längre tidsperiod som framgår av presentkortet, för samtliga Produkter på Handelsplatsen med undantag för presentkort.

Klarna Checkout

Genom ett samarbete med Klarna erbjuder 7Store konsumenter att betala med faktura, delbetalning, kortbetalning eller direktbank via Klarna Checkout.

De fullständiga villkoren för Klarna Checkout hittar du här.

Säkerhet och sekretess

All hantering av Konsumentens uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå, med hjälp av ett SSL-certifikat utfärdat av Equifax Secure Certificate Authority.

7Store behandlar Konsumentens personuppgifter i enlighet med gällande Integritetspolicy.

7Store ser allvarligt på bedrägerier samt bedrägeriförsök och arbetar aktivt för att motverka dessa.

Ångerrätt

Konsumentens ångerrätt regleras i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt gällande praxis. Generellt har Konsumenten 14 kalenderdagars ångerrätt på samtliga produkter. För produkter som Konsumenten köper mellan den 25 november och den 24 december har kunden rätt att ångra sitt köp till och med den 31 januari året därpå. Konsumenten har alltså rätt att frånträda avtalet om köp genom att lämna eller sända ett meddelande om detta inom denna frist. Plomberade produkter omfattas av ångerrätten endast om plomberingen är obruten. För Produkter som omfattas av ångerrätten gäller att Konsumenten kan bli skyldig att ersätta 7Store för en Produkts värdeminskning i den mån det beror på att Konsumenten hanterat Produkten i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, vilket kan vara fallet om Produkten returneras i använt eller skadat skick. Ångerfristen börjar löpa från den dag Konsumenten tagit emot Produkten. 7Store betalar tillbaka erlagt köpbelopp utan onödigt dröjsmål efter att returen mottagits eller Konsumenten visat att Produkten sänts tillbaka. Konsumenten skall själv betala returfrakten och rekommenderas att returnera ångrad Produkt i originalförpackning med tillhörande emballage. För att använda sig av ångerrätten rekommenderar 7Store att Konsumenten först kontaktar Mobiexperten innan Konsumenten returnerar en Produkt (för kontaktuppgifter se fliken ”Kontakta oss”). Genom att kontakta Mobiexperten Kundtjänstsida erhålls snabb hjälp för hantering av returärenden och när du inkommer till 7Store med begäran att utnyttja ångerrätten kommer 7Store utan dröjsmål att bekräfta mottagandet av meddelandet. Om Konsumenten föredrar det, kan dock ånger ske genom att fylla i något av de standardformulär som finns framtaget för utövande av ångerrätten (http://publikationer.konsumentverket.se) eller av 7Store (se länk i slutet av dessa villkor). Konsumenten är införstådd i att Konsumenten, för att få nyttja ångerrätten, senast inom 14 kalenderdagar från att ångerrätten meddelats, returnerar den ångrade Produkten. Såvida Produkten inte returnerats inom föreskriven tid frånfaller ångerrätten. Du kan även använda vår ångerblankett för att ångra ditt köp, du finner den här.

Ångerrätt för otympliga och/eller tunga produkter

Vid nyttjande av ångerrätten ska produkten returneras i nyskick, d.v.s. omonterad och oanvänd. Konsumenten blir tilldelad en retursedel att använda vid retur av produkten men betalar själv för returavgiften samt är ansvarig för varans skick under returen.

Beloppet för den tilldelade retursedeln dras av från produktpriset vid återbetalning.

Produkten ska returneras i ursprungligt skick i originalförpackning eller likvärdigt emballage. Mobiexperten förbehåller sig rätten att göra värdeminskningsavdrag på det belopp som ska återbetalas om produkten inte återlämnas i nyskick.

Produkter och produktkategorier som kan plomberas av Butiken och därmed undantas från ångerrätten om plomberingen är bruten

· Underkläder och set av underkläder;

· Badkläder;

· Peruker och löshår;

· Piercingsmycken och örhängen;

· Kosmetiska produkter (inklusive hår- och hudvårdsprodukter och parfymer);

· Självhäftande produkter som används direkt på huden;

· Digitala ljudupptagningar, såsom CD-skivor, DVD, data- och TV-spel etc;

· Alla typer av s.k. in-ear-hörlurar (d.v.s. hörlurar som sätts inuti örat), samt;

· Med ovan liknande eller jämförbara Produkter.

Garanti och reklamationsrätt

Alla Produkter som säljs på Handelsplatsen säljs med reklamationsrätt enligt gällande konsumenträttsliga regler. Avvikelser från de vanliga reklamationsreglerna anges i produktannonserna, exempelvis för Produkter som försäljs i ”befintligt skick”. Det kan röra sig om Produkter som kommer från konkurslager, Produkter som kan ha vissa defekter (exempelvis rökskadade kläder och liknande), eller Produkter med funktionsbrister. I sådana fall gäller en begränsad reklamationsrätt eftersom det erbjudna priset motsvarar Produktens befintliga skick.

7Store sköter all konsumentsupport och kommunikation i övrigt med Konsumenten gällande dennes köp, inbegripet mottagande och hantering av reklamationer. Konsumenten kan dock i särskilda fall komma att bli förmedlad en kontakt med berörd Butik, exempelvis om Konsumentens köp eller ärende blir föremål för rättslig prövning avseende spörsmål som hänför sig till enskild Butik eller till förhållanden som Butiken i övrigt svarar för. Vissa Produkter omfattas av särskilda garantier och omfattningen av garantierna framgår i sådana fall av produktannonsen alternativt medföljer Produkten vid leveransen.

I reklamations- och garantiärenden gör 7Store, alternativt den berörda Butiken efter samråd med 7Store, en undersökning för att fastställa huruvida fel föreligger. Om det vid sådan undersökning visar sig att det inte föreligger något fel har 7Store, alternativt den berörda Butiken, rätt att ta ut en felsökningsavgift enligt stycket nedan. Vid fel på Produkt eller order kan Konsumenten tillfälligt behöva bekosta returfrakten men har i sådana fall rätt att få ersättning för detta. Vid reklamation har Konsumenten rätt till de påföljder som följer av gällande konsumentregler. Konsumenten är därmed införstådd i att Mobiexperten alternativt Butiken, efter skäligt rådrum med Mobiexperten, har rätt att i första hand erbjuda Konsumenten avhjälpande (ex. reparation) eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för Konsumenten. Om detta ej kan ske har Konsumenten rätt att kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta felet. Om felet är av väsentligt betydelse för Konsumenten har Konsumenten rätt att häva köpet. Vid fel på Produkt som ej orsakats av Konsumenten men som omfattas av särskild garanti som lämnats av Butik, repareras eller ersätts Produkten av den enskilda Butiken på Butikens bekostnad. Härutöver har Konsumenten ingen ytterligare möjlighet att påkalla kompensation av 7Store. Konsumenten bör spara och förvara orderbekräftelsen och kvittot från sitt köp väl eftersom dokumentet krävs om Konsumenten behöver reklamera Produkten.

Felsökningsavgift mm

Om det i ett reklamations- eller garantiärende vid undersökning av en reklamerad produkt visar sig att produkten inte är behäftad med ett fel för vilket 7Store eller den berörda Butiken ansvarar 7Store eller den berörda Butiken som utfört sådan undersökning (eller på vars uppdrag undersökningen utförts) rätt att debitera Konsumenten en skälig felsökningsavgift. Felsökningsavgiften får endast tas ut under förutsättning att Konsumenten meddelats om att sådan felsökningsavgift kan komma att tas ut före undersökningen genomförts.

Om det i ett reklamations- eller garantiärende vid undersökning av en reklamerad produkt visar sig att produkten inte är behäftad med ett fel för vilket 7Store eller den berörda Butiken ansvarar och Konsumenten vill ha produkten skickad till sig ska Butiken informera Konsumenten om kostnaden för returfrakten, om Konsumenten fortfarande vill ha produkten returnerad ska Konsumenten betala för returfrakten.

Tvister och lagval

På dessa allmänna villkor skall svensk materiell rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvister med anledning av dessa allmänna villkor mellan 7Store och en Kund som inte är Konsument skall prövas vid Stockholms tingsrätt som första och enda instans.

Vid frågor eller funderingar om 7Store allmänna villkor kontaktas kundtjänst.